PIS รับพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ...
Background Image

บริษัท พีไอเอส
รับพัฒนาซอฟต์แวร์
และแอพพลิเคชั่น
โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

glacier cataract
                                                                                                                                                                                       

     à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸— พีไอเอส เชี่ยวชาญในการเขียน และพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้ใช้งานทุกประเภท

     à¹€à¸£à¸²à¸­à¸­à¸à¹à¸šà¸šà¹à¸¥à¸°à¸žà¸±à¸’นาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นให้ตรงตามความต้องการ
ของคุณเพื่อให้คุณและลูกค้าของคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการตัดสินใจ
ใช้บริการจากเรา

     à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸— พีไอเอส ประกอบด้วยทีมงานที่มีคุณภาพสูงและมีประสบการณ์ในทางด้าน การออกแบบ จัดทำซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นทุกประเภท ทำให้มั่นใจได้ว่า
คุณจะได้รับงานที่ตรงตามความต้องการและทำให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์และ
แอพพลิเคชั่นของคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดอย่างแน่นอน

     à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸— พีไอเอส ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุนใน
การทำงานในด้านต่างๆของสถาบันการศึกษา ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งองค์กรของภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงต่างๆ

     à¹€à¸£à¸²à¸¡à¸µà¸„วามเชี่ยวชาญพิเศษในการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นเพื่อสนับสนุน และพัฒนาด้านการศึกษา เช่น ระบบส่งเสริมระเบียบวินัย ระบบตรวจสอบ การเข้าและออกจากโรงเรียน ระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักเรียน และระบบอื่นๆ

     à¹€à¸£à¸²à¸žà¸£à¹‰à¸­à¸¡à¹ƒà¸«à¹‰à¸„วามช่วยเหลือด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และให้คำปรึกษาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่นของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ใช้งาน

Feature Image

ผลิตภัณฑ์

โปรแกรมบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Feature Image

คุณสมบัติระบบงานของโปรแกรมบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            à¹€à¸›à¹‡à¸™à¹‚ปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเก็บข้อมูลของบุคลากรและสนับสนุนส่วนงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ฐานข้อมูลในการจัดการข้อมูล ทำให้การสืบค้นทำได้ด้วยความรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สามารถเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับได้ รวมถึงการเก็บประวัติการใช้งานโปรแกรม ทำให้ตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้งานระบบดำเนินการอะไรเกี่ยวกับข้อมูลไปบ้าง

            à¸£à¸°à¸šà¸šà¹‚ปรแกรมบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยการทำการสำรองข้อมูลทุกวัน และเก็บข้อมูลที่สำรองไว้บนเครื่อง server ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การ กู้คืนระบบทำได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเก็บข้อมูลเก่าไว้เป็นเวลา 10 วัน ทำให้ระบบสามารถย้อนข้อมูลกลับได้อีกด้วย โดยระบบงานโปรแกรมบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีส่วนงานต่างๆ ดังนี้

 • ระบบงานสารบรรณ
  ระบบงานสารบรรณ


  • บันทึกการรับและส่งหนังสือได้ตามแบบของงานสารบรรณ ทั้งในส่วนของงานธุรการกลางและธุรการแผนก
  • ส่งหนังสือต่อให้ภายในหน่วยงาน ทั้งแบบส่งไปที่หน่วยงานภายใน รายบุคคล หรือรายกลุ่ม
  • สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้รับได้รับแล้วหรือไม่ โดยจะแสดงอัตโนมัติทันทีที่ผู้รับเปิดอ่าน กรณีส่งเป็นรายกลุ่มสามารถระบุได้ว่ามีใครได้รับแล้วหรือ ยังไม่ได้รับ
  • ตรวจสอบสถานะ การปฏิบัติงานได้ ว่าอยู่ในขั้นตอนใด
  • ค้นหาหนังสือได้จากเลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่ส่ง วันที่ส่ง วันที่รับ หรือใช้คำค้นหา
  • มีการแสดงข้อมูลปริมาณหนังสือเป็นกราฟ ตามสำนัก กอง สถานะหนังสือ

 • ระบบบุคลากร
  ระบบบุคลากร


  • การกำหนดเพิ่ม/ลด สำนัก กอง แผนก ฝ่าย งาน ตามรูปแบบของหน่วยงานนั้นได้
  • สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลบุคลากร, ประวัติการศึกษา, เงินเดือน, ผลงานต่าง ๆ, ข้อมูลการไปราชการ, ข้อมูล เครื่องราชอิสริยาภรณ์, ข้อมูลโทษทางวินัย
  • ระบบสามารถคำนวณขั้นเงินเดือนโดยอัตโนมัติ ตามบัญชีขั้นเงินเดือนของทางหน่วยงานและรองรับกรณีต้องการใช้การคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์
  • เก็บข้อมูลสวัสดิการว่าพนักงานมีการใช้สวัสดิการอะไรไปแล้วบ้าง
  • พิมพ์ใบลาประเภทต่าง ๆ โดยระบบจะดึงข้อมูลจากประวัติของพนักงาน และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วบันทึก ข้อมูลการลาโดยอัตโนมัติ

 • ระบบงานครุภัณฑ์
  ระบบงานครุภัณฑ์


  • เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์, ข้อมูลการซ่อมบำรุง, ข้อมูลการรับประกัน, คำนวณค่าเสื่อมราคา ตั้งค่ารหัสครุภัณฑ์ และบันทึกข้อมูลตามแบบทะเบียนพัสดุของและทะเบียนคุมทรัพย์สินของ อปท.ได้
  • มีระบบบันทึก เช่า-ยืม-คืนครุภัณฑ์ได้ ตรวจสอบว่าขณะนั้นครุภัณฑ์ชิ้นนั้นอยู่ที่ใด หรือถูกจองไว้ล่วงหน้าหรือไม่
  • มีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง

 • ระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


  • สามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุได้
  • สามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติเบี้ยผู้สูงอายุ
  • ตั้งค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามช่วงอายุ
  • รายงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน สามารถแยกตามประเภทวิธีการรับเงิน

 • ระบบเบี้ยผู้พิการ
  ระบบเบี้ยผู้พิการ


  • สามารถลงทะเบียนคำร้องเพื่อขอเบี้ยผู้พิการได้
  • สามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติเบี้ยผู้พิการได้
  • สร้างรายงานแนบเอกสารการนำเงินฝากธนาคารได้ (กรณีผู้พิการประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)
  • รายงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่มารับเงิน

 • ระบบคำร้องสาธารณสุข
  ระบบคำร้องสาธารณสุข


  • เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลคำร้องจัดตั้งตลาด, ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ สาธารณะ, สถานที่สะสมอาหาร
  • ตรวจสอบวันยื่น/วันหมดอายุของคำร้องหรือใบอนุญาตได้
  • ตั้งค่าระยะเวลาคำร้อง ใบอนุญาต ค่าธรรมคำร้อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อแสดงวันหมดอายุและค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติ
  • สามารถพิมพ์ใบคำร้องและใบอนุญาตได้

 •                                                                                                                                                                                                                                                                    
 • ระบบคำร้องโยธา
  ระบบคำร้องโยธา


  • เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลคำร้องขอก่อสร้างหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโยธาได้
  • ตั้งค่าระยะเวลาคำร้อง ใบอนุญาต ค่าทำคำร้อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อแสดงวันหมดอายุและค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติ
  • ดึงข้อมูลจากประชากรหรือผู้ที่เคยยื่นคำร้องในระบบแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่
  • ค้นหาวันที่ใกล้หมดอายุของใบอนุญาตเพื่อเรียกให้เจ้าของมาต่อใบอนุญาต
  • ทำรายการต่ออายุ, แก้ไขใบอนุญาต, เปลี่ยนชื่อเจ้าของใบอนุญาต

 • ระบบงานประปา
  ระบบงานประปา


  • เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลการขอใช้น้ำหรือคำร้องอื่นๆ ได้
  • สามารถบันทึกข้อมูลการสำรวจ
  • มีการตั้งค่าอัตราค่าน้ำแบบก้าวหน้า
  • กำหนดเลขมาตรวัดน้ำได้
  • การบันทึกการจดหน่วยวัดน้ำ เพื่อมาคำนวณค่าน้ำอัตโนมัติได้
  • มีการแสดงรายละเอียดการชำระเงิน
  • สรุปรายการผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงินออกมาได้
  • ตรวจสอบรายการผู้ถูกตัดน้ำ
  • ตรวจดูประวัติการชำระเงิน และบันทึกการซ่อมท่อน้ำ

 • ระบบประชากร
  ระบบประชากร


  • เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลหมู่บ้านหรือชุมชมได้
  • เพิ่มบุคคลในครอบครัวได้ หรือกรณีในบ้านมี 2 ครอบครัว สามารถบันทึกแยกครอบครัวได้ และระบุสถานะของ คนได้ครอบครัวได้ เช่น หัวหน้าครอบครัว ผู้อาศัย
  • สามารถบันทึกข้อมูลการย้ายเข้าออกในบ้านได้

 • ระบบงานใบเสร็จรับเงิน
  ระบบงานใบเสร็จรับเงิน


  • พิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบได้
  • มีการบันทึกการจ่ายใบเสร็จ, ซื้อใบเสร็จ, รับคืนใบเสร็จ, ยกเลิกใบเสร็จ
  • มีการตั้งประเภทของใบเสร็จรับเงิน เพื่อกำหนดว่าใบเสร็จนี้สามารถใช้ได้กับงานอะไรได้บ้าง
  • มีรายงานสรุปการใช้ใบเสร็จประจำปี

 • เว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  เว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


  • สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ เปลี่ยนภาพ กิจกรรมของหน่วยงานได้ง่าย
  • นำข้อมูลที่อยู่ในระบบของโปรแกรมบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาแสดงหน้าเว็บไซต์ได้
  • สามารถจัดการเนื้อหา เพิ่ม ลบ แก้ไข เนื้อหาเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง
  • สามารถประกาศข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ต่างๆ
  • เว็บบอร์ด ร้องทุกข์ และสำรวจความคิดเห็น
  • มีทีมงานและเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาการใช้งาน
  • ระบบสถิติผู้เข้าชมเว็บ
  • มีคู่มือการใช้งาน สามารถศึกษาและเข้าใจได้ง่าย

Software Development

     à¸šà¸£à¸´à¸©à¸±à¸— พีไอเอส รับพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นด้านต่างๆ เช่น Mobile Application
(iOS Platform, Android Platform, Windows Platform) โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญทุก Platform
และทีมผู้พัฒนาของเรามีความสามารถเฉพาะทางในการทำแอพพลิเคชั่นต่างๆทุกประเภท

iOS Application

     à¸žà¸±à¸’นาแอพพลิเคชั่นบน iPhone, iPad (Universal),
iPad (Custom), iPod Touch ทางเรามีทีมพัฒนา
แอพพลิเคชั่น iOS ที่มีความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์
เราพัฒนาแอพพลิเคชั่น iPhone โดยคำนึงถึงฟังก์ชั่น
การทำงาน โครงสร้างและลูกเล่นใหม่ๆเป็นหลัก
เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของทางลูกค้าให้มากที่สุด

Android Application

     à¸žà¸±à¸’นาแอพพลิเคชั่นบน Android Platform โดยทางเรามีทีม พัฒนาแอพพลิเคชั่น ให้ใช้งานบน Android Phone และ Android Tablet โดยแอพพลิเคชั่นของทางเรานั้นจะเน้นในด้านความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการทำงานเป็นหลัก โดยทางเราจะดูแลตั้งแต่ออกแบบจนขึ้น Google Play

Windows Phone Application

     à¸žà¸±à¸’นาแอพพลิเคชั่นบน Windows Platform เรามีทีมพัฒนา แอพพลิเคชั่นให้ใช้งานบน Window เพื่อให้ตอบสนองความ ต้องการที่หลากหลายของคุณ ทีมพัฒนา Application มืออาชีพของเราสามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้ทุก Platform

Feature Image
ติดตั้งและวางระบบ

     à¹‚ครงสร้างพื้นฐานในระบบ IT ของบริษัทจะประกอบไปด้วย ส่วนหลักดังนี้

 • การวางระบบ Network ภายในบริษัท เช่น การเดินสาย LAN หรือใช้ Wi-Fi
 • การใช้ Switch หรือ Router มาเป็นตัวเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในบริษัทเข้าหากัน
 • บริษัทที่ใช้งาน Internet จะมีส่วนของการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอก เช่น Firewall, IPS, IDS ในกรณีที่ต้องการความเร็วในการท่องเว็บอาจใช้ Proxy ร่วมด้วย
 • ในกรณีที่ต้องการให้พนักงานทำงานจาก
  ที่บ้าน หรือเชื่อมต่อให้บริษัทสาขาใช้ทรัพยากรในสำนักงานหลักของบริษัท
  ต้องใช้ VPN
 • ในกรณีที่ต้องการใช้งาน Notebook หรือ Laptop ผ่าน ระบบไร้สายต้องติดตั้ง Wi-Fi เพิ่ม
บริการด้าน Network Infrastructure ของเรา
 • บริการติดตั้งระบบ LAN ในสำนักงาน แบ่ง VLAN ทำ Routing เพื่อแยก Network
 • บริการติดตั้งระบบ Wi-Fi ในสำนักงาน แยก Network, SSID เพื่อแยกพนักงานกับแขก
 • บริการติดตั้งระบบ Wi-Fi Hotspot
 • บริการติดตั้ง Firewall ไม่ว่าจะเป็น Appliance Box หรือ Application Install บน Server(Firewall Server) Windows และ Linux
 • บริการติดตั้ง Proxy Server เพื่อเพิ่มความเร็วการเข้าเว็บ
 • บริการติดตั้ง Load Balance/Load Sharing
 • บริการติดตั้ง VPN site to site เชื่อมสำนักงานใหญ่กับสาขา
 • บริการติดตั้ง VPN client to site ให้พนักงานข้างนอก สามารถเข้าถึงทรัพยากรในบริษัทได้

Active Directory

     Active Directory หรือที่รู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า AD ถือเป็นขั้นตอนเริ่มต้นก่อนที่
จะนำไปสู่การทำ Exchange และ SharePoint คือระบบที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ โดยจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ Service (ส่วนให้บริการแก่ผู้ใช้) และ Database (ส่วนของฐาน ข้อมูลของผู้ใช้) ซึ่งรูปแบบของ Database ของ AD นั้น มีโครงสร้างแบบ Tree นั่นเอง หรือบางคน อาจเรียกฐานข้อมูลของ AD ว่า LDAP ด้วยเช่นกัน แต่ถ้าลองขยายความคำว่า LDAP มาจากคำว่า Lightweight Directory Access Protocol ซึ่งเป็นชื่อของโปรโตคอลที่ใช้ในการติดต่อทางเครือข่าย สำหรับ port มาตรฐานของ LDAP คือ Port 389

     à¸ªà¸´à¹ˆà¸‡à¸—ี่ได้มาจากการทำ AD คือ Domain เพื่อให้เครื่อง Client Join มายังเซิฟเวอร์ หรือที่เรียกชื่อว่า Join Domain หรือ Join AD เราสามารถนำ AD ไปใช้ประโยชน์กับทุกงานได้ที่เราต้องมีการเก็บข้อมูลของ User หรือนำไปใช้งานร่วมกับ Microsoft SQL Server

Exchange

     à¸à¸²à¸£à¹à¸¥à¸à¹€à¸›à¸¥à¸µà¹ˆà¸¢à¸™à¸‚้อมูล คือ การแลกเปลี่ยนความรู้การสื่อสารข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน หรือ รูปแบบที่ผู้รับอนุญาตเพื่อที่จะสามารถ นำไปดำเนินรายการทางด้านธุรกิจตามมาตรฐานระหว่าง บริษัทหรือระหว่างชุดโปรแกรมกับชุดโปรแกรมของบริษัทได้ การติดต่อกันระหว่างองค์กรก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเหมือนกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีการใช้ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรต่างๆ และดำเนินตามมาตรฐานและขบวนการซึ่งอนุญาตให้ผลลัพธ์จาก ระบบหนึ่งถูกประมวลโดยตรงเพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าไปยังข้อมูลระบบอื่นๆ ทำให้สามารถลดจำนวนการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษและลดค่า ใช้จ่ายเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผิดพลาดลงได้
กิจกรรม

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
ติดต่อเรา

บริษัท พงษ์อุดม อินโนเวชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด
5/44 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ ซ.พระยาสุเรนทร์ 24
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510

บริการข้อมูลลูกค้า: 097 179 7850
โทร: 02 004 4075
แฟกซ์: 02 004 4075
www.piscorp.com

ส่งความต้องการของคุณ
ให้เราประเมินราคาข้างต้น
โดยกรอกแบบฟอร์มได้ที่
313-477-1352
หรือบริการข้อมูลลูกค้าโทร 097 179 7850